آیا می دانید گواهی عدم امکان سازش ومدت اعتبار آن چیست؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

1 -گواهی عدم امکان سازش :اجازه دادگاه ها برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن

2-دادخواست : فرمی است که متقاضی طلاق مشخصات و آدرس خود و همسرش ،موضوع تقاضا وشرح موضوع که بدینوسیله از دادگاه کتباٌ تقاضای اجازه طلاق را می نماید.

لزوم مراجعه به دادگاه  برای طلاق

بر اساس قانون هر زن و شوهری که تصمیم به جدایی گرفته اند ابتدا باید به دادگاه های خانواده مراجعه نمایندو از دادگاه به وسیله تقدیم دادخواست ،تقاضای طلاق نمایند .دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش می تواند به وسیله زن یا مرد یا  وکیل یکی از آنها تقدیم دادگاه شود.

 

وظایف دادگاه

دادگاه پس از دریافت دادخواست و بررسی اوراق و مستندات مانند قباله نکاح ،فتوکپی شناسنامه زن و مردو...ابتدا وقتی تعیین می نماید و زن وشوهر را به دادگاه دعوت می نماید در وقت مقرر در دادگاه حاضر می شوند.

دادگاه وظیفه دارد زوجین را به داوری ارجاع دهد به این صورت که زن ومرد بیست روز فرصت دارند تا هر کدام یک داور از بستگان نزدیک خود را به دادگاه نمایند و دادگاه چنانچه شرایط داوران را که باید   مسلمان  و    با  مسایل شرعی،خانوادگی واجتماعی تا حدودی آشنا باشند وحداقل چهل سال تمام سن داشته باشندرا مطابق قانون تشخیص داد.داوران مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین در رفع اختلافات آنها تلاش نماین نظرودر نهایت نظر خود را مبنی بر امکان سازش و ادامه زندگی مشترک یا عدم امکان سازش و جدایی نوشته به دادگاه ارایه نمایند در صورتی که نظر داوران بر عدم امکان سازش وجدایی باشد وتلاش دادگاه هم نتیجه ای در بر نداشته باشد،دادگاه می تواند با رعایت موارد دیگر گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

1-طلاق توافقی :که زن ومرد هردو راضی به طلاق هستند ودر مورد مسایل مالی و حضانت فرزند یا فرزندان به توافق  رسیده اند.

2-طلاق رجعی :که در این طلاق متقاضی طلاق مرد است وقانون مرد را ملزم کرده است قبل از طلاق باید کلیه حقوق مالی زن شامل مهریه ،نفقه ،جهیزیه، اجرت المثل و نصف دارایی در صورت شرط ضمن عقد و...را به صورت نقدبه زن پرداخت نماید.

3-طلاق خلعی: که این طلاق به درخواست زن می باشدوباید تمام مهر یامقداری از آن را به شوهر ببخشد تا شوهر را راضی به طلاق نماید البته اگر زن بتواند عسرو حرج را در دادگاه ثابت نماید نیازی به رضایت شوهر برای طلاق ندارد.

مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش،کسی که این گواهی به نفع اوصادر شده است از زمان ابلاغ گواهی فرصت دارد به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید تا با طی تشریفات صیغه طلاق را اجرا وثبت نمایدو چنانچه ظرف سه ماه برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نکند گواهی عدم امکان سازش اعتباری ندارد و در صورتی که زن یا شوهر بخواهد تصمیم خود را مبنی ب جدایی عملی کند باید مجدداٌ به دادگاه مراجعه کندوبا طی مراحل فوق گواهی عدم امکان  سازش جدید صادر می نمایدو چنانچه دفاتر طلاق،طلاقهایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ویا یکی از طرفین بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش در مدت سه ماه برای طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه ننماید و اعتبار آن تمام شود وسردفترطلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش که مدت اعتبار آن تمام شده است طلاق را اجرا و ثبت نمایداز سردفتر خاطی ،سلب صلاحیت به عمل می آید ودیگر اجازه ادامه فعالیت در این شغل را نخواهد داشت وقانون برای کسانی که بدون مراجعه به دادگاه همسر خود راطلاق دهند وثبت کنندمجازات تا یکسال حبس درنظرگرفته است.

وظایف سر دفتر طلاق

در صورتی که یکی از طرفین گواهی عدم امکان سازش را قبل از پایان مدت اعتبار آن (سه ماه) تسلیم  دفتر خانه نماید سردفتر گواهی را در دفتر ثبت و به طرفین اعلام می نمایدتا جهت اجرای صیغه طلاق وثبت آن در دفترخانه حاضر شوند،در صورتی که حضور پیدا نکنند نکنند برای باردوم در وقت مقرر حداکثرظرف مدت یکماه دعوت خواهندشد.

پس از بار دوم چنانچه زن از حضور در دفتر خانه خودداری کنددفتر خانه با حضور زوج صیغه طلاق را جاریوپس از ثبت طلاق آن رابه اطلاع زن می رساندودر صورتی که مرد برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضرنشوددفترخانه مراتب را تاُییدمی کند وبه دادگاه اعلام می نماید،دادگاه به درخواست زن،مرد را احضار می کندودر صورتی که مرد مجدداٌ از حضور امتناع کند دادگاه بارعایت مسایل شرعی صیغه طلاق راجاری ودستورثبت راصادر می کند.

نتیجه

زن یا مرد هرکدام که تصمیم به جدایی گرفته اندباید به دادگاه خانواده مراجعه نمایندوطی تقدیم دادخواستی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه تقاضاکنندتا به آنان اجازه طلاق بدهد که به آن گواهی عدم امکان سازش گفته می شود اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ به زوجین می باشد.

 

آمار بازدیدکنندگان

2273امروزmod_vvisit_counter
5116دیروزmod_vvisit_counter
19564این هفتهmod_vvisit_counter
22713هفته گذشتهmod_vvisit_counter
66905این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1591106کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra