موسسه حقوقی متین
1399/12/13
عنوان : تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی، فاقد اشکال قانونی است

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی، فاقد اشکال قانونی است

 استعلام :

تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه وکالت و پروانه کارشناسی میباشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چون شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی، فاقد اشکال قانونی است.

print