موسسه حقوقی متین
1400/07/03
عنوان : نحوه ارزیابی زمین وآپارتمان توسط کارشناسان رسمی دادگستری

  درشرایط مساوی، واحدهای جنوبی 5% تا 7% گرانتر از واحدهای شمالی می باشند .

قدر السهم عرصه در ارزیابی واحدهای آپارتمانی برای مجتمع های 2 تا 3 واحدی تاثیر مثبت 5% تا 10% نسبت به مجتمع های با تعداد واحد بیشتر دارد.

در برجها امکانات رفاهی بیشتری وجود دارد وبعضآ فول امکانات ، قیمت واحدهای آپارتمانی در برجها نسبت به واحدهای آپارتمانی معمولی دارای 20% ارزش بیشتری می باشد .

👈 برای تعیین ارزش املاک با قدمت بیش از2سال ، به ازای هرسال قدمت بطور متوسط(وبرای محاسبه دقیق مراجعه به جدول درکتب مرتبط) 1.5% کاهش قیمت در نظر گرفته شود .

👈بطور کلی درساختمانهای بلند مرتبه ارزش واحدهای واقع در یک طبقه و همچنین واقع درطبقات بشرح زیر است:

الف)ارزش واحد سمت جنوبشرقی 0/5 % نسبت به جنوبغربی بیشتراست و مابقی هم بدین نسبت ایت هر واحد

ب)ارزش واحدهای طبقات زیرین نسبت به هرطبقه فوقانی خود  2الی 3 %  تفاوت دارد (یعنی اگر ارزش واحد طبقه همکفA است ارزش واحد طبقه اول2 الی3%  بیشتر از  A  است)

👈بطور کلی (بجزء موارداستثناء) ارزش هرمترمربع پارکینگ بین 50% الی 60% ارزش هر مترمربع آپارتمان در نظر گرفته می شود

 👈بطور کلی ارزش هر مترمربع  انباری  بین 35% تا 50% ارزش هرمترمربع آپارتمان در نظر گرفته می شود .

👈 واحدهایی که دارای حیاط اختصاصی می باشندارزش بیشتری بین 5 تا 10%نسبت به دیگر واحدها دارند

👈ارزش هر مترمربع تراسهای مسقف برابر 25 تا35% ارزش هرمترمربع آپارتمان می باشد .

👈 ارزش بالکنهای 3طرف باز برابر 50% و بالکنهای 2طرف باز برابر 70% هر مترمربع آپارتمان می باشد .

 

 

نسبت ارزش پارکینگ ،انباری به ارزش ملک

ارزش پارکینگ نسبت به ارزش هر مترمربع آپارتمان نوساز در:

- نارمک: 80 م ت  و آپارتمان  15م ت

-خزانه بخارایی: 35م ت واپارتمان7م  ت

-شهرک غرب بلوار فرحزادی خ درختی : 130 م ت و آپارتمان 25م ت

🔸الف) با کمی تامل و دقت براحتی میتوان نسبت و ارزش یک مترمربع پارکینگ را به یک مترمربع آپارتمان مرتبط را محاسبه و کشف کرد .

🔸ب) اگر قرار بود ارزش یک مترمربع پارکینگ با یک مترمربع آپارتمان یکسان باشد بطور مثال مساحت متوسط هر پارکینگ درسندها11مترمربع قیدمیشود

 پس اگر از اطلاعات فوق نارمک را در نظر بگیریم ؛

ارزش هرمترمربع اپارتمان 15م ت است لذا   15×11= l165م ت(165م ت)

  درصورتی که ارزش یک پارکینگ درنارمک 80 م ت است یعنی ارزش هر مترمربع پارکینگ  حدودا  60%  در این منطقه است ؛

این نسبت بطور کلی و اکثرا مشابه است مگر در موارد خاص که اینجا بحث موارد استثنایی و خاص نیست.

 

ارزش انباری هم  تقریبا به روش فوق قابل محاسبه است

 👌بطورکلی ارزش انباری( به مساحت ،موقعیت آن (زیر راه پله ، مجاور موتورخانه ،ارتفاع کم ،قناس بودن ؛سقف شیداربودن ،عدم نورگیربودن و...) بستگی دارد ارزش هر مترمربع  انباری 35 تا 50%  ارزش هر مترمربع آپارتمان است.

👈👈  ارزش بالکن غیرمسقف:

ارزش هر مترمربع  بالکن غیرمسقف نسبت به ارزش هر مترمربع آپارتمان مورد نظر بشرح ذیل توصیه می شود :

۱-مساحت بالکن غیرمسقف تا 40مترمربع معادل 40%  ارزش یک مترمربع اپارتمان مورد نظر

۲-  مساحت بالکن غیرمسقف از40 تا100 مترمربع  معادل 1/3ارزش یک مترمربع آپارتمان مورد نظر

۳-  از 100مترمربع به بالا معادل 1/4 ارزش هر مترمربع آپارتمان مورد نظر

نکته مهم : مقادیر فوق برای واحدهایی که مساحت بالکن غیرمسقف در سند واحد مربوطه درج شده ،میباشد درغیر اینصورت ، مساحت بالکن غیرمسقف بعنوان یک مزیت محسوب شده است

لذامی توان هرمترمربع بالکن را برابر 5 تا 10% هر م م مسکونی در نظر گرفت.

👈👈ارزش واحدهای

 اداری ،تجاری ...مطروحه در  دوره افزایش صلاحیت ارزیابی کانون :

ارزش واحدهای  اداری و تجاری

👈اگر ارزش یک واحد اداریAباشد

👈ارزش انباراداری1/3A است

👈اگر ارزش یک واحدتجاریA باشد

👈ارزش زیرزمین0/80%همکف

👈ارزش طبقه اول0/70%همکف

👈ارزش طبقات دوم0/50همکف

👈ارزش طبقه سوم ببالا0/40%همکف

👈ارزش نیم طبقه1/4 الی1/2همکف

👈ارزش انبارتجاری زیرزمین20الی40%همکف

 

👈 ارزش انبارتجاری همکف50الی 60% همکف

👈ارزش تولیدی ها70% تجاری

👈ارزش صنعتی همکف1/5A اداری

👈ارزش صنعتی سایرطبقاتA  اداری

 

توضیح مهم:  این موارد پیشنهاد و توصیه است ودرنهایت کارشناس تصمیم نهایی خود را درپرونده ارجاعی ،را خواهدگرفت

print