موسسه حقوقی متین
1399/08/09
عنوان : امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت برای همگان

 

سازمان ثبت از طریق لینک  estate.ssaa.ir امکان بررسی اصالت اسناد مالکیت را هم برای همگان فراهم کرد.

 اطلاعاتی که بصورت رایگان از این طریق می توانید   راجع به اسناد مالکیت ارائه شده به شما کسب کنید عبارت است از:

مساحت ملک

نوع ملک (خانه یا مغازه یا...)

وضعیت خاص (طلق بودن یانبودن(

نوع کاربری ملک

بازداشت دارد یا ندارد

رهن دارد یا ندارد

نام مالک

نام خانوادگی مالک

شناسه / شماره ملی مالک

شماره چاپی سند

print